יום חמישי, 2 בפברואר 2012

עניין של פרספקטיבה - רולטה רוסית ומשחקים עם המוות / מועד קטן כח.

רבי אלעזר הוה קאכיל תרומה, איתחזי ליה (מלאך המות - ד.ב) אצר ליה: תרומה קא אכילנא, ולאו קודש איקרי? חלפא ליה שעתה. רב ששת איתחזי ליה בשוקא, אמר ליה: בשוקא כבהמה? איתה לגבי ביתא. רב אשי איתחזי ליה בשוקא, אמר ליה: איתרח לי תלתין יומין, ואהדרי לתלמודאי. דאמריתו: אשרי מי שבא לכאן ותלמדו בידו. ביום תלתין אתא, אמר ליה: מאי כולי האי? - קא דחקא רגליה דבר נתן, ואין מלכות נוגעת בחבירתה אפילו כמלא נימא. רב חסדא לא הוה יכיל ליה דלא הוה שתיק פומיה מגירסא. סליק יתיב בארזא דבי רב, פקע ארזא ושתק ויכיל ליה. רבי חייא לא הוה מציא למיקרבא ליה. יומא חד אידמי ליה כעניא, אתא טריף אבבא, אמר ליה: אפיק לי ריפתא. אפיקו ליה. אמר ליה: ולאו קא מרחם מר אעניא? אההוא גברא אמאי לא קא מרחם מר? גלי ליה, אחוי ליה שוטא דנורא, אמציה ליה נפשיה.

ר' אלעזר היה אוכל בתרומה, נראה לו מלאך המוות, אמר לו למלאך המוות: תרומה אני אוכל, וכי אין היא קרויה קודש? ועברה לה שעה. רב ששת נראה לו מלאך המוות בשוק, אמר לו: בשוק כבהמה? בוא אל הבית. רב אשי, נראה לו מלאך המוות בשוק, אמר לו המתן לי שלשים יום שאחזור על הלימוד, שאמרו למעלה, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. ביום שלשים בא מלאך המוות, אמר לו: מה כל העניין?! ענה לו, דוחקות לו רגליו של בר נתן (שרב אשי תופס לו את התקן) ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא הנימה. רב חסדא, לא היה יכול לו מלאך המוות, מפנ י שרב חסדא לא היה פוסק פיו מללמוד, הלך מלאך המוות וישב בארז שהחזיק את הבית של רב, נשבר הארז ושתק רב, שנבהל מהרעש, וכך יכל לו. ר' חייא לא היה יכול להתקרב אליו מלאך המוות, יום אחד התחפש מלאך המוות לעני בא ודפק לו בדלת, אמר לו: הוצא לי לחם, הוציא לו. אמר לו מלאך המוות לר' חייא, והרי אתה מרחם על העני, למה לו תרחם גם עלי? גילה לר' חייא, הראה לו את השוט של האש, והביא לו ר' חייא את נפשו.
The lady and the reaper from Hormoz Zamanpour Siahkal on Vimeo.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה